Van den Ingh Praktijk voor Psychologie

 

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT J.G.N.W. van den Ingh

 J.G.N.W. van den Ingh, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53754700, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe J.G.N.W. van den Ingh met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie J.G.N.W. van den Ingh persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van J.G.N.W.van den Ingh ;   c. bezoekers van www.vandeninghpsychologie.nl;

d. supervisanten (post master GZ-opleiding)van J.G.N.W.van den Ingh;

e. sollicitanten;

f. alle overige personen die met J.G.N.W.van den Ingh contact opnemen of van wie per J.G.N.W.van den Ingh persoonsgegevens verwerkt.  

2. Verwerking van persoonsgegevens

J.G.N.W.van den Ingh verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van J.G.N.W.van den Ingh zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Deze verwerking gebeurt op dit moment nog niet maar zal wellicht in de toekomst plaatsvinden.

3. Doeleinden verwerking

J.G.N.W.van den Ingh verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, lopende een coachingstraject of een particulier bekostigd traject.

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.vandeninghpsychologie.nl;

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Dit vindt nu nog niet plaats, maar mogelijk wel in de toekomst.

e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 4. Rechtsgrond

J.G.N.W.van den Ingh verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;   c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;   d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een zakelijke bijeenkomst ;hiervoor zal vooraf toestemming aan de betrokkenen worden gevraagd.   

5. Verwerkers

J.G.N.W.van den Ingh kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van  J.G.N.W.van den Ingh persoonsgegevens verwerken. J.G.N.W.van den Ingh sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden

J.G.N.W.van den Ingh deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.Dit wordt altijd vooraf met de betrokkene besproken. J.G.N.W.van den Ingh deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

J.G.N.W.van den Ingh geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Bewaren van gegevens

J.G.N.W.van den Ingh bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. J.G.N.W.van den Ingh hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 9. Wijzigingen privacystatement

J.G.N.W.van den Ingh kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van J.G.N.W.van den Ingh  gepubliceerd. Het privacystatement wordt regelmatig aangepast, indien er wijzigingen zijn.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht J.G.N.W.van den Ingh te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@vandeninghpsychologie.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop J.G.N.W.van den Ingh  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met J.G.N.W.van den Ingh  door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@vandeninghpsychologie.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Privacystatement downloaden