Van den Ingh Praktijk voor Psychologie

 

Werkwijze - Psychologische begeleiding

Contact en intakegesprek

Je kunt per email of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Wanneer er niet direct contact mogelijk is, zal  er binnen 2 werkdagen  contact met je  worden opgenomen. Meestal is het mogelijk om binnen 2 weken een afspraak te maken; op de website staan de actuele wachttijden vermeld.

Een intakegesprek heeft de duur van een consult (45 minuten). Tijdens de intake wordt de reden van je aanmelding besproken en wordt ingegaan op je klachten, de vragen je hebt en wat je graag wilt bereiken met de behandeling. Achtergrondgegevens die van belang kunnen zijn om een juiste inschatting te maken van je problemen, worden eveneens besproken.

Openingstijden:

De praktijk is geopend op maan-dins- donderdagen en ook op dinsdagavond.


Behandeladvies en behandeling

In de regel kan aan het eind van het intakegesprek een behandeladvies worden gegeven. Dit wordt vastgelegd in een Behandelplan dat ondertekend wordt door jou en jouw behandelaar. In het behandelplan wordt aangegeven wat jouw diagnose is (DSM classificatie), in welk zorgzwaartepakket je ingedeeld wordt, wat het behandeldoel is, en wat de behandelvorm, -duur en –intensiteit is.

Indien de problematiek te complex is, of de hulpvraag niet passend is voor deze praktijk, zal ik je ondersteunen bij het zoeken naar een meer passende behandelsetting.

Tijdens de start en na afloop van de behandeling word je gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen (zgn. ROM). Dit gebeurt via de email, via Embloom(Telepsy). Je wordt hierover geïnformeerd wanneer je je aanmeldt voor een intakegesprek of tijdens het intakegesprek.

Een behandeling wordt tussentijds met je kort geëvalueerd. Mocht daarbij blijken dat de methodiek of de duur van de behandeling wijzigt, dan wordt dat altijd met je overlegd.

Soms wordt om advies gevraagd door je huisarts of specialist. Dit wordt altijd met je overlegd en je dient hiervoor ook schriftelijk toestemming voor te verlenen.


Beroepscode en klachtenregeling

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar www.psynip.nl. In deze beroepscode is ook de klachtenregeling besloten. Voor geschillen verwijzen wij je ook naar de website van het NIP of naar de website van de Geschillencommissie Zorginstellingen. De praktijk is vanaf januari 2017 aangemeld bij P3NL. Een overkoepelende organisatie die geschillen en klachten behartigt (www.p3nl.nl).


Kwaliteitsstatuut

Ook is een kwaliteitsstatuut opgesteld. Vanaf 01-01-2017 is het verplicht een dergelijk statuut te hebben. Wil je een schriftelijk exemplaar, dan zal ik daarvoor zorgen.

Identificatie

Per 1 juli 2009 moeten psychologen bij nieuwe cliënten een identiteitscontrole doen en je BSN nummer noteren. Deze identificatieplicht in de zorg komt voort uit de Zorgverzekeringswet en de Wet Fraudebestrijding. Daarom is het van belang dat je een identiteitsbewijs meeneemt naar het eerste gesprek.